Morten Haaland frå NORCE leia oss gjennom fagdagen 11. mars 2020 med deltakarar frå skule, PPT, barnevern, barnehage og helsestasjonar. Det var stor interesse for temaet, som kom som ei forlenging av arbeidet med inkluderande barnehage- og skulemiljø. Dagen vart lagt opp med ei god veksling mellom teori, praksiseksempel og erfaringsutveksling  med søkelys på både dei vaksne og barna sine synsvinklar og med vekt på erfaring frå kva som verkar. Det blir aktuelt å halde fast på temaet vidare.

Presentasjon Det utfordrande barnet 11.03.20 Haaland

De utrolige årene sjekkliste for refleksjon 11.03.20 Haaland

Fagdag om åtferd