37 tilsette frå barnehagane i Sogn deltok på fagnettverket «Tidleg innsats og språkutvikling» ved HVL førre veke. Me fekk lærerike tverrfaglege innlegg frå Sogndal helsestasjon og Sogn PPT, digital førelesing frå Notsete barnehage medan nettverksansvarleg i Hafslo barnehage losa oss gjennom dagen på stødig vis. Her var gode refleksjonar, gruppearbeid , quiz med flotte språkboks-premiar og utstillingar av mellomliggande arbeid frå førre samling i oktober 2022. No ser me fram til å ta nye idear i bruk i våre barnehagar. Tema for neste samling i oktober 2023 er allereie bestemt; «barnehagen i møte med minoritetsspråklege, fleirspråklege barn og føresette». Det er berre gle seg!

 

Her finn du lenkje til presentasjonane under fagnettverket:

Presentasjon Hafslo barnehage 15.03.2023

Språkutvikling og tidleg innsats – Sogndal helsestasjon 15.03.2023

Sogn PPT Språknettverk for barnehagen PP 15.03.23

 

Her finn du også skanna dokument frå ulike kartleggingar som helsestasjon og PPT synte til:

ASQ spørjeskjema 16 mnd

ASQ spørjeskjema 24 mnd

Kartlegging Språk 4

 

 

Fagnettverk barnehage «Tidleg innsats og språkutvikling» 15.mars