22 styrarar var samla ved Norsk villakssenter i Lærdal 1.desember. På saklista stod først eit webinar med Statsforvaltaren om barn sine rettar og tidleg innsats. Etterpå vart det tid til drøfting av oppfølging av sjukmeldte, ny handlingsplan for regionen, pedagogrolla, gruppearbeid og refleksjonar. Ein nyttig dag med viktige samtalar!

 

Her kan du sjå presentasjonen frå samlinga:Presentasjon styrarnettverk 01.12.2022

Her kan du lese referatet: Referat styrarnettverk 01.12.2022

 

Neste styrarnettverk er 15.februar i Sogndal.

Styrarnettverket samla i Lærdal