Fagdagen samla 100 deltakarar. Hovudtema var psykisk helse og livsmeistring i eit inkluderande barnehage– og skulemiljøperspektiv. Forelesarane Ingrid M. Løkken og Hanne Jahnsen frå Læringsmiljøsenteret gjennomførte dagen på ein engasjerande og god måte der dei varierte mellom forelesing og småøkter med konkrete summeoppgåver som deltakarane seinare kan nytte i eigne einingar. Les meir

Frå Læringsmiljøsenteret kjem Hanne Jahnsen og Ingrid Midteide Løkken og fortel om tiltak retta spesielt mot utestenging, relasjon, risikofaktorar, verknad av stress og livsmeistring. Sjå program

Fagdag psykisk helse og livsmeistring 7. mars 2019